Garza mora comiendo chanchita


Garza mora
05-09-20 © J. Simón Tagtachian
Garza mora
05-09-20 © J. Simón Tagtachian
Garza mora
05-09-20 © J. Simón Tagtachian
Garza mora
05-09-20 © J. Simón Tagtachian
Garza mora
05-09-20 © J. Simón Tagtachian
Garza mora
05-09-20 © J. Simón Tagtachian
Garza mora
05-09-20 © J. Simón Tagtachian
Garza mora
05-09-20 © J. Simón Tagtachian
Acomodando la chanchita para tragarla